Workshop on community networking infrastructures in Barcelona

Date: 
Friday, June 17, 2016 - 9:30am

Streaming @ tv.guifi.net

Workshop on community networking infrastructures

Efficient collaboration between government, citizens and enterprises
Friday 17ᵗʰ June 2016, Barcelona


Jornada sobre infraestructures de xarxa comunitàries

Col·laboració eficient entre administració pública, ciutadania i empreses
Divendres 17 de Juny de 2016, Barcelona

Registration to the event (free)
Registre a l'esdeveniment (gratuït)

Click on the following image to proceed to the free event registration:
Feu clic a la següent imatge per accedir al formulari de registre gratuït:

Registration from at Eventbrite

https://www.eventbrite.es/e/25227211268

Location
Ubicació

Parc Tecnològic de Nou Barris, Marie Curie, 8-14, 08042 Barcelona
Barcelona Nord Technology Park,
Marie Curie, 8-14, 08042 Barcelona

Summary
Resum

Public administrations, citizenship and enterprises are the three key players for the construction and management of any commons infrastructure. This workshop will discuss how they can strengthen ties among these three actors to optimize a specific case of these infrastructures, community networks. We will analyse tools ranging from governance strategies to implementation at deployment and operation level, paying special attention to the optical fibre, a key technology for achieving the coverage and penetration targets of the European Digital Agenda. Based on the experience and the work done so far, the conference has two main objectives: expand knowledge about this type of collaboration and identify specific lines of action to make them more efficient in the future. With the ambition to achieve an overall analysis, these challenges are faced successively from the point of view of governance, regulation, and its implementation, dedicating to each block a total of one and half hour. To stimulate discussion and alleviate as many doubts as possible, each block consists of a panel of an hour and a  half an hour open round of comments, followed by a pause. A round table will be a short presentation by each speaker and then a debate between the speakers.

Les administracions públiques, ciutadania i empreses són els tres actors clau per a la construcció i gestió de qualsevol infraestructura de comuns. En aquesta jornada es debatrà com es pot estrènyer els vincles entre aquests tres actors per optimitzar un cas concret d'aquestes infraestructures, el de les xarxes comunitàries. S'analitzarà des de les eines estratègies de governança fins a la implementació a nivell de desplegament i operació, posant especial atenció en la fibra òptica, tecnologia clau per assolir els objectius de cobertura i penetració establerts per l'Agenda Digital Europea. Partint de l'experiència i la feina feta fins ara, la jornada té dos objectius fonamentals: ampliar el coneixement sobre aquest tipus de col·laboracions i, identificar línies d'actuació concretes per fer-les més eficients d'ara endavant. Amb l'ambició d'aconseguir una anàlisi de conjunt, aquests reptes s'afronten, successivament, des del punt de vista de la governança, del jurídic i del d'implementació, dedicant a cada bloc un total d'una hora i mitja. Per fomentar el debat i esvair tants dubtes com sigui possible, cada bloc està format per una taula rodona d'una hora i un torn obert de paraules de mitja hora, seguit d'una pausa. A les taules rodones hi haurà una presentació curta per part de cada ponent i després un debat entre els ponents.

Context
Context

The workshop precedes the annual meeting of the guifi.net community network, same place.
El taller precedeix la trobada anual de la xarxa comunitària guifi.net al mateix lloc.

Agenda
Agenda

09.30 - 09.45    Registration - Registre

09.45 - 10.00    Welcome - Benvinguda

Barcelona City Council, Jordi Via Llop, Commissioner for the Cooperative, Social and Solidary Economy
Ajuntament de Barcelona, Jordi Via Llop, Comisionat de Economia Cooperativa, Social i Solidària

NetCommons.eu, Renato Lo Cigno, Project coordinator, University of Trento (Italy)
NetCommons.eu, Renato Lo Cigno, Coordinador del projecte, Universitat de Trento (Itàlia)

GOVERNANCE: What are commons, why commons should be governed, best practices, case of guifi·net
GOVERNANÇA: Què són els comuns, perquè els comuns necessiten governança, millors pràctiques, cas de guifi·net
Moderador: Maria Michalis, Westminster University - netCommons.eu

10.00 - 10.15    Introduction to commons - Introducció al procomú

Universitat Politècnica de Catalunya, Leandro Navarro Moldes, Associate Professor
Universitat Politècnica de Catalunya, Leandro Navarro Moldes, Professor Associat

10.15 - 10.30  

Government of Catalonia, Secretary for the Governance of the Information and Communication Technologies, David Ferrer i Canosa, Projectes Coordinator
Generalitat de Catalunya, Secretaria per a la Governança de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, David Ferrer i Canosa, Coordinador general de projectes

10.30 - 10.45  

Consortium for the Environment and Public Health of Garrotxa (SIGMA), Francesc Canalias i Farrés, Director
Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA), Francesc Canalias i Farrés, Director

10.45 - 11.00  

Fundació Guifi.net, Roger Baig Viñas, Projects
Fundació Guifi.net, Roger Baig Viñas, Projectes

11.00 - 11.30    

Open Discussion
Debat obert

11.30 - 12.00    

Coffee break
Pausa cafè

REGULATION
JURÍDIC

Integration of commons into the regulation and legislation framework, infrastructure sharing, European directive cost reduction (Directive 2014/61/EU)
Moderador: Melanie Dulong de Rosnay, CNRS - netCommons.eu

12.00 - 12.15

Félix Tréguer, CNRS - netCommons.eu (find here his talk on: Supporting Communities through Law and Policy)

12.15 - 12.30

Localret Consortium, Olga Díaz, Head of the Legal Department
Consorci Localret, Olga Díaz, Cap de l'Àrea Jurídica

12.30 - 12.45

Barcelona City Council, Sandra Abad, Lawer of the Legal Services of the City Council
Ajuntament de Barcelona, Sandra Abad, Lletrada dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament

12.45 - 13.00

Guifi.net Foundation, Ramon Roca i Tió, President
Fundació Guifi.net, Ramon Roca i Tió, President

13.00 - 13.30    

Open Discussion
Debat obert

13.30 - 15.00    

Lunch
Dinar

IMPLEMENTATION
IMPLEMENTACIÓ

Challenges in carrying it into practice - Reptes en posar-ho en pràctica
Moderador: Leonardo Maccari, University of Trento - netCommons.eu

15.00 - 15.15    Overview

University of Delft, Wolter Lemstra, Senior Research Fellow, Broadband Markets in Europe

15.15 -15.30 Financing - Finançament

European Commission, Fabio Nasarre, DG Connect; Laure Blanchard-Brunac, Seconded National Expert

15.30 - 15.45

Barcelona City Council, Municipal Institute of Information Technology, Francisco Rodríguez Jiménez, Manager
Ajuntament de Barcelona, Institut Municipal d'Informàtica, Francisco Rodríguez Jiménez, Gerente

15.45 - 16.00

Guifi.net Foundation, Lluís Dalmau i Junyent, Secretary
Fundació Guifi.net, Lluís Dalmau i Junyent, Secretari

16.00 - 16.30

Open Discussion
Debat obert

16.30 - 17.00    Closing - Clausura

Barcelona City Council, Barcelona Activa, Alvaro Porro, Director of Other Economies and Proximity
Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, Alvaro Porro, Director Altres Economies i Proximitat

STREAMING
STREAMING

http://tv.guifi.net/

Media
Mèdia

Please click on the following links to download the event's poster:
Feu clic als enllaços següents per descarregar el pòster de l'esdeveniment:

Català

English

 Castellano

Supporters
Amb el suport de